ژنتیک

ژنتیک

ژنتیک یکی از پر بحث ترین، پیچیده ترین و داغ ترین مباحث علمی در سراسر جهان است که با توجه به اهمیت آن، از جنبه های متعددی برخوردار است. این شاخۀ مهم از پزشکی بخشی از دانش جالب و البته مهم زیست شناسی است 

بیشتر بدانید