اختلال خواب کودکان  بیش  فعال

اختلال خواب کودکان بیش فعال

بیش فعالی یکی از شایعترین اختالالت نوروسایکیاتری با شیوع تقریبی 5 تا 7 درصد در جمعیت عمومی میباشد و درجنس مذکر بیشتر دیده میشود.هر چند پاتوفیزیولوژی این اختالل هنوز کامال مشخص نشده است

بیشتر بدانید