دکتر گيلدا زنديه

کلینیک نیایش


احتراما اينجانب گيلدا زنديه متولد 1344 به شماره شناسنامه 1117 صادره از تهران داراي مدرك Ph.D  روانشناسي  باليني از (CGI) California Graduate Institute  واقع در ايالت متحده  آمريكا مي باشم و همچنين با موفقيت امتحان Exam for Professional Practice in Psychology (EPPP) و  يا  National board  آمريكا را گدرانده ام كه به تاييد حافظ منافع ايران در آمريكا و وزارت امور خارجه در ايران و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي  رسيده است را به منظور                                     تقديم  مي دارد.

شايان ذكر است اينجانب مدرك ليسانس ماماي خودرا در تاريخ 3/11/1372 با ميانگين نمرات 84/17 در ايران اخذ نموده و پروانه ي دائم كار در اين رشته با كد شماره 14854 به تاريخ 26/10/1373 كسب نموده ام فعاليت هاي حرفه اي اينجانب در اين مقطع در حوزه درمان و بهداشت در سمت هاي ماما مدير آموزشگاه بهورزي و كارشناس بهداشتي شهرستان در استان  در استان هاي : هرمزگان و بوشهر بوده است .

در سال 2000 ميلادي تحصيلات خودرا در حوزه علوم انساني و علوم رفتاري  انسان در رشته مشاوره ازدواج و خانواده در CGI  واقع در كاليفرنيا آغاز نموده ودر 10/06/2003 ميلادي موفق به اخذ مدرك تحصيلي فوق ليسانس با ميانگين نمره A گرديده ام و متعاقبا مدرك Ph.D  خودرا در رشته ي روانشناسي باليني  در همان مركز آموزشي به تاريخ 2008 Feb .  با ميانگين  A  دريافت نمودم  كه ريز نمرات و واحدهاي گذرانده شده به منظور اخذ مدرك مورد تاييد حافظ منافع ايران در واشنگتن  وزارت امور خارجه در ايران ووزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي رسيده است .

شايان ذكر است اينجانب در حوزه پ‍ژوهشي  تحقيق تجربي در زمينه  تطبيق رواني – اجتماعي  ايرانيان مقيم آمريكا در مقظع زماني سال 2005-2007 به عمل آورده ام و تحقيق حاصله  به عنوان رساله اينجانب مكتوب گرديده است  (Acculturation And Pyschosocial Adjustment Among Iranian Immigrants ) 

وخلاصه اي از رساله به زبان فارسي در دسترس مي باشد .

لازم به ذكر است كه اينجانب داراي سوابق كاري و قريب به 3000 ساعت كارورزي در مراكز ديل مي باشم : 

1- Antioch University  Counselling center – Culver City .CA .(2002-2004)   دو سال 

2- Topanga West Rehabilitaion Program Canoga .CA. (Feb 2004- Dec 2007)  سه سال 

3- Alhambra Hospital  Rosemead ,CA .(2008-2009)   يك سال 

فعاليت هاي حرفه اي و آموزشي اينجانب در اين مقطع به قرار ذيل مي باشد :

كار با بيماران مبتلا به بيماري هاي  مزمن رواني در سطح  فرد وگروه 

تشخيص درمان كنترل و اداره بحران هاي رواني  بيماران 

گروه درماني در حوزه هاي : اداره خشم و عصبانيت  آموزش  مهارت هاي فردي و روابط بين فردي حرمت نفس و بيان خود 

مشاوره و روان درماني در سطخ فردي زوجين خانواده و گروه 

تهيه اطلاعات و مدارك مورد نياز مربوط به تشخيص و درمان 

ارجاع بيماران و مراجعين به مراجع و مراكز مورد نياز و ذيصلاح 

مشاركت در گروه ها و سمينار هاي آموزشي  

كارآموزي و كارورزي در حوزه روان پويايي و شناخت – رفتار درماني