دكتر پريوش آل طاها

کلینیک نیایش
دوره پزشك عمومي دانشگاه شهيدبهشتي فارغ التحصيل 1367

دوره تخصص زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي ايران فارغ التحصيل 1371

دوره طرح استان ايلام 1372-1375

استخدام رسمي سازمان تامين اجتماعي از سال 1375 تاكنون

مراكز خصوصي: بيمارستان‌هاي عرفان، ياس سپيد، پيامبران، پارسا

درحال حاضر فقط در بيمارستان پيامبران.