دكتر شمس الدين نورمحمدي

کلینیک نیایشدكتر شمس الدين نورمحمدي

متخصص مغزواعصاب شماره نظام پزشكي 15305

فلوشيپ الكتروفيزيولوژي از آلمان (هانوور)

طب سوزني از پكن

استاديار علوم پزشكي شهيد بهشتي(بازنشسته)

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيلان

مديركل بيمه خدمات درماني گيلان

سابقه خدمت 22 سال در بيمارستان پورسينا رشت

مديرگروه نورولوژي مغزواعصاب گيلان

سابقه كار به مدت 4 سال در بيمارستان لقمان تهران

سابقه كار به مدت 4 سال در بيمارستان ميلاد تهران

سابقه كار بعد از بازنشستگي به مدت 8 سال در كلينيك نيايش

سابقه كار و مسئول فني مركز تصويربرداري پايتخت در درمانگاه مغزواعصاب به مدت 4 سال

گذراندن دوره هاي EEG و EMG-NCV و AEP-VEP به مدت 6 ماه در آلمان

سابقه خدمت در درمانگاه مسباح به مدت6 سال